Regulamin Serwisu Poloniainfo.net

§1

 1. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Poprzez odwiedziny w Serwisie, zamawiając i korzystając z naszych usług, akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu i zgadzasz się przestrzegać jego postanowień.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkowiek postanowieniem Regulaminu w całości lub w części, nie powinieneś zamawiać naszych usług lub korzystać z Serwisu.
 3. Podstawą prawną Regulaminu jest prawo brytyjskie, w szczególności the Consumer Contracts Regulations 2013, a spory rozwiązuje jurysdykcja Sądów angielskich i walijskich.
 4. Prawa Klientów zamawiających produkty i usługi przez Internet są chronione również przez The Electronic Commerce EC Directive Regulations 2002, The Consumer Rights Act 2015 and The Provision of Services Regulations 2009, co oznacza, że każdy zapis umowy między Usługodawcą a Klientem, który narusza obowiązujące prawo jest nieważny.
 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawnień Klienta będącego konsumentem.
 6. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą korzystać z Serwisu lub zamawiać usługi, pod nadzorem opiekunów prawnych.
 7. Klient oświadcza bezwarunkowo, iż nie będzie używał Serwisu ani też żadnych treści tu umieszczonych i dostępnych do działań bezprawnych, nielegalnych, szkodliwych, oszukańczych lub innych niewłaściwych.
 8. Nie możemy być odpowiedzialni wobec Klientów i osób trzecich, za straty lub szkody powstałe w wyniku prawidłowego korzystania z Serwisu. W teoretycznym przypadku, gdy treść zamieszczona w Serwisie zawiera omyłki pisarskie w opisie usługi lub jej cenie, zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego anulowania zamówienia takiej usługi.
 9. Wyłączenia od odpowiedzialności zawarte w Regulaminie nie dotyczą sytuacji uszkodzeń powstałych w wyniku naszego zaniedbania, celowego bezprawnego działania lub niedopełnienia obowiązków przez nasz personel. Takie wyłączenia są nieważne i stosujemy zamiast nich prawo brytyjskie. W teoretycznym przypadku zaistnienia takiego wyłączenia, jest ono niewiążące, co jednak nie wpływa na ważność pozostałych wyłączeń.
 10. Posiadamy wyłączne autorskie prawa majątkowe lub licencje do Serwisu i jego elementów – jeżeli nie wskazano odmiennie. Wszelkie autorskie prawa majątkowe są zastrzeżone.
 11. Zabronione jest używanie Serwisu do przechowywania, przesyłania, publikowania lub dystrybucji materiałów zawierających szkodliwe oprogramowanie lub odnośniki do takiego oprogramowania.
 12. Zabronione jest przeprowadzanie statystycznych analiz Serwisu bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 13. Zabronione jest używanie Serwisu do transmitowania lub przesyłania niechcianej informacji handlowej.
 14. Nie wyrażamy zgody na używanie treści Serwisu oraz naszej aplikacji mobilnej dla jakiejkolwiek działalności komercyjnej, bez naszego pisemnego pozwolenia.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewypełnienie swoich obowiązków, gdy przeszkoda wystąpiła w wyniku działania Siły wyższej, tj. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, burzy, huraganu lub podobnej katastrofy naturalnej, wojny, napaści, secesji, rewolucji, powstania, konfiskaty, działalności terrorystycznej, nacjonalizacji, sankcji, blokady, embargo, sporów związkowych, strajku, przerwy lub awarii w systemie dostarczania energii elektrycznej albo usług telekomunikacyjnych.
 16. Jeżeli dowolny punkt Regulaminu jest sprzeczny z prawem brytyjskim, to staje się nieobowiązujący, ale nie powoduje nieważności całości Regulaminu.
 17. W przypadku naruszenia dowolnego z postanowień Regulaminu mamy prawo podjąć względem sprawców, oprócz prawnych i odszkodowawczych przewidzianych prawem brytyjskim, działania w postaci zawieszenia lub zakazu dostępu do Serwisu, zablokowania dostępu do Serwisu wg adresu IP lub wniosku do dostawcy usług internetowych o blokadę dostępu.
 18. Twoje najważniejsze prawa na podtawie the Consumer Contracts Regulations (2013/UK):
  1. prawo do otrzymania jasnego opisu produktów lub usług oferowanych, wraz z informacją jak długo trwają zobowiązania Klienta względem Usługodawcy,
  2. prawo do otrzymania aktualnego cennika przed zamówieniem,
  3. prawo do otrzymania informacji o dostawie I prawie do odstąpienia od umowy z Usługodawcą,
  4. prawo do otrzymania zamówionych produktów lub usług w czasie uzgodnionym z Usługodawcą, nie dłuższym niż 30 dni od zamówienia,
  5. prawo do otrzymania informacji o Usługodawcy wraz z adresem i nr telefonu,
  6. prawo do informacji o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia online,
  7. prawo do informacji o kompatybilności treści cyfrowych i aplikacji Usługodawcy.
 19. Prawo odstąpienia od niektórych umów nie przysługuje, jeżeli Klient się rozmyśli w okresie 14 dni, dla przykładu od umów o świadczenie usług zawartych na odległość, gdzie Klient wyraził zgodę na ich uruchomienie przed upływem 14 dni po uruchomieniu, a Usługodawca przedstawił informacje opisane w pkt 18 Regulaminu lub od umów o świadczenie usług cyfrowych lub pobranie treści cyfrowych, gdy Klient potwierdził zrzeczenie się prawa do odstąpienia, otrzymał treści cyfrowe lub skorzystał z usług cyfrowych, a Usługodawca przedstawił informacje opisane w pkt 18 Regulaminu
 20. W gestii Usługodawcy pozostaje decyzja, czy w razie nie uregulowania płatności za zamówione w Serwisie usługi odpłatne, albo z uwagi na naruszenie umowy lub uzgodnień z Usługodawcą zablokujemy takiemu Klientowi dostęp do usług odpłatnych lub do Serwisu.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu, przeprowadzonej w dowolnym czasie i zakresie, jednak bez możliwości działania zmian wstecz. Takie zmiany wejdą w życie po akceptacji. Jeżeli Klient uzna, że wprowadzone zmiany w Regulaminie są nie do zaakceptowania, Klient ma prawo zgłosić ten fakt Usługodawcy i powinien zaprzestać korzystania z Serwisu lub składania zamówień. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za cykliczne sprawdzanie treści Regulaminu. Prosimy zwrócić uwagę na numer i datę pod nagłówkiem Regulaminu.

§2

 1. Rejestracja w Serwisie nie jest konieczna do przeglądania bazy danych firm. Jednakowoż zarejestrowany Klient posiada dostęp do usług dodatkowych z oferty Serwisu.
 2. Podczas rejestracji należy podać dane, w tym adres e-mail (login) oraz ustanowić hasło dostępu.
 3. Napominamy, iż Klient ma obowiązek podania właściwych, poprawnych, kompletnych i prawdziwych danych celem poprawnej rejestracji.
 4. Używamy unikalnych znaków: loginu i hasła, aby identyfikować danego Klienta w systemie Serwisu. Klient podczas rejestracji ustanawia swój login i hasło, które można zmienić po pierwszym logowaniu do Serwisu. Napominamy, że wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za ochronę tajemnicy loginu i hasła przed ujawnieniem przez osoby trzecie.
 5. Klient ma możliwość usunięcia konta w Serwisie w każdym czasie, z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny, w takim przypadku prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
 6. Potwierdzamy niniejszym, że dane dotyczące podmiotów znajdujących się w naszej bazie firm wskazują na konkretnego przedsiębiorcę lub osobę prawną. Gromadzimy te dane wyłącznie od Klientów, od firm, osób prawnych lub opubllikowanych powszechnie dostępnych źródeł.

§3

 1. Aktualna oferta Serwisu obejmuje:
  1. dostęp do bazy danych firm, zawierjącej ich nazwę, adres, nr telefonu – usługa bezpłatna,
  2. możliwość dodawania wpisów do bazy danych firm – jeden podstawowy wpis bezpłatny, więcej wpisów – w zależności od wybranego pakietu: bronze, silver, gold – usługa odpłatna na okres roku, zgodnie z aktualną ofertą dostępną na naszej stronie. Dodawanie wpisów następuje według ściśle ustalonych zasad. W polu nazwa firmy dopuszcza się umieszczenie wyłącznie nazwy firmy lub usługi. Zabrania się umieszczania w polu nazwa firmy: adresów internetowych, numerów telefonów, adresów e-mail, danych teleadresowych i pokrewnych informacji. Administrator serwisu uprawniony jest do modyfikacji lub usunięcia wpisu zawierającego takie dane.
  3. narzędzia marketingowe przydatne przy promocji firmy, także reklama firmy w Serwisie – usługi odpłatne, zgodnie z aktualną ofertą dostępną na naszej stronie.
  4. rozszerzona możliwość dodawania wpisów o firmie, np. można dodać więcej informacji, załączyć zdjęcie, użyć wyróżnienia, wstawić galerię zdjęć, dodać linki do popularnych serwisów społecznościowych, załączyć film promocyjny – usługa odpłatna, zakres zależy od wybranego pakietu: bronze, silver, gold, zgodnie z aktualną ofertą dostępną na naszej stronie.
  5. możliwe jest dodawanie komentarzy i ocen firm przez użytkowników. Zabrania się umieszczania w komentarzach informacji które są groźbami, wymuszeniami, nękaniem, oczernianiem, oszczerstwem, ingerują w prywatność osób trzecich, są, pornograficzne lub w jakikolwiek inny sposób naruszają dobre obyczaje lub Regulamin, a także linków do stron www, adresów e-mail oraz innych informacji promujących firmę, dla których przewidziano możliwość zamieszczenia we wpisach płatnych.
 2. Napominamy, że Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych, prawdziwych, poprawnych, kompletnych danych w przypadku wprowadzania wpisu lub treści do naszej bazy firm.
 3. Napominamy, że wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za treść umieszczaną w Serwisie.
 4. Nie rozpoczynamy świadczenia usług przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy z Usługodawcą, bez zgody Klienta. Zatem wymagamy takiej zgody od Klienta przed rozpoczęciem świadczenia usług Serwisu.

§4

 1. Wszelkie płatności są przyjmowane z góry.
 2. Zamawiając usługi z oferty Serwisu składasz ofertę zawarcia umowy na odległość z Usługodawcą, Zawsze przesyłamy na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania zamówienia. Umowa na odległość jest umową zawieraną między nami a Klientem, bez obustronnej fizycznej obecności stron tej umowy w jednym miejscu. Treść umowy jest negocjowana i strony ją akceptują, zawierają następnie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość: przez telefon, pocztą lub przez Internet. Regulamin określa warunki takiej umowy zawieranej między Usługodawcą a Klientem dotyczącej korzystania z usług Serwisu.
 3. Ceny usług odpłatnych są wyrażone w funtach szterlingach (“GBP” , “£”).
 4. Kliencie, jeżeli zdecydujesz się jakie usługi z oferty Serwisu chcesz zamówić, możesz skorzystać z systemu płatności PayPal (akceptuje on także większość popularnych kart kredytowych), oferowanego przez Spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu. Regulamin PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full
 5. Możesz być pewien, iż szczegóły i przebieg transakcji są zabezpieczone i szyfrowane.
 6. Do zrealizowanego zamówienia dołączamy fakturę, którą należy przechowywać.
 7. Zwrotów wpłat dokonujemy w terminie 14 dni od zgłoszenia, na zasadach określonych w Regulaminie.

§5

 1. Zalecamy kontakt z nami przed złożeniem oficjalnej reklamacji odnośnie usług Serwisu. Jest to sprawdzona droga do sprawnego załatwienia sprawy polubownie.
 2. Reklamacje są załatwiane uczciwie, dyskretnie i efektywnie w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 3. Polecamy użycie zamieszczonego formularza w przypadku zgłaszania reklamacji.
 4. W razie wystąpienia wady usługi, naszym obowiązkiem jest jej usunięcie na nasz koszt. Z założenia Usługodawca naprawia, poprawia lub zastępuje wadliwą usługę. Alternatywnie możemy zwrócić koszt jej zakupu Klientowi, jeżeli niezwłoczna naprawa nie jest możliwa. Jeżeli Klient nie jest zadowlony z jakości naszych usług, to powinien:
  1. zgłosić nam problem niezwłocznie, zanim uznamy, iż nie ma zastrzeżeń do zamówionej usługi,
  2. odradzamy próbę samodzielnej naprawy usługi lub przekazanie do naprawy osobom trzecim,
  3. zawsze posiadać dowód zakupu usługi w postaci faktury lub potwierdzenia PayPal.
 5. Preferujemy rozwiązywanie problemu polubownie, zatem prosimy o podanie poprawnych danych kontaktowych na wypadek zaistnienia problemu lub sporu.
 6. Czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z Usługodawcą wynosi 14 dni od zawarcia tej umowy drogą np. elektroniczną przez Internet.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy na korzystanie z usług Serwisu, dokonamy zwrotu płatności związanej z tą umową. Zwrot nastąpi bez zbędnych opóźnień i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas skutecznego odstąpienia od umowy od Klienta.

§6

 1. Podczas korzystania z Serwisu, gdzie masz możliwość przesyłania i zamieszczania informacji i danych, które będą umieszczone w publicznie dostępnym Internecie, zgadzasz się bezwarunkowo, że nie prześlesz, nie umieścisz, nie zamieścisz treści w postaci tekstu, filmu, aplikacji, zdjęcia, dźwięków, danych, które:
  1. są bezprawne, zagrażają osobom trzecim, są groźbami, wymuszeniami, nękaniem, oczernianiem, oszczerstwem, są zwodnicze, oszukańcze, ingerują w prywatność osób trzecich, są obsceniczne, tylko dla pozoru, pornograficzne lub w jakikolwiek inny sposób naruszają dobre obyczaje lub Regulamin,
  2. naruszają przepisy patentowe lub dotyczące ochrony znaków towarowych, tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa, moralność lub prywatność, albo prawa osób trzecich,
  3. stanowią bezprawne lub niezamówione informacje handlowe, spam, listy łańcuszki, nagabywanie lub reklamę hazardu,
  4. zawierają wirusy komputerowe lub szkodliwie działające programy, albo taki kod cyfrowy, aplikacje uszkadzające lub zakłócające działanie innych programów lub systemu Serwisu, powodujące nieprawidłowe działanie systemów komputerowych lub telekomunikacyjnych, uszkadzające lub bezprawnie pobierające dane należące do Usługodawcy lub osób trzecich,
  5. ujawniają publicznie tożsamość wspólników, pracowników lub współpracowników Usługodawcy, naszych kontrahentów oraz reklamodawców,

   

 2. Zastrzegmy sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na stronach Serwisu.
 3. Usługodawca gwarantuje, iż nasi pracownicy dokładają należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości.
 4. Serwis jest oferowany Klientom bez dodatkowych, jawnych lub dorozumianych, gwarancji lub zapewnień (np. o dodatkowym zysku), innych niż zawarte w Regulaminie.
 5. Nie udzielamy gwarancji odnośnie systemu Serwisu.
 6. System Serwisu jest responsywny i wymaga przeglądarek internetowych z obsługą html5.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia Serwisu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych oraz przeprowadzania konserwacji systemu w celu właściwego funkcjonowania Serwisu, ale nie bez obowiązku uprzedniego powiadomienia Klientów.
 8. Nie gwarantujemy, że każda informacja zawarta w Serwisie jest zawsze kompletna, prawdziwa, prawidłowa lub nie wprowadza w błąd.
 9. Nie jesteśmy odpowiedzialni wobec Klientów bezpośrednio lub pośrednio, zgodnie z prawem zobowiązań lub odszkodowawczym, za straty Klientów poniesione podczas niepoprawnego korzystania z Serwisu lub związane z naruszeniem Regulaminu. Zastrzeżenie dotyczy zysków, potencjalnych zysków, korzyści, utraconych korzyści, umów z klientami naszych Klientów, ich kontaktów biznesowych, reputacji, utraty danych lub informacji itp.
 10. Serwis tworzymy z myślą o Klientach, jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, sugestie, uwagi odnośnie działania Serwisu. Chętnie odpowiadamy na każdy e-mail tak szybko, jak to możliwe.
 11. Gdy tylko zauważysz, że jakakolwiek informacja dotycząca firmy lub osoby prawnej, którą przetwarzamy lub przechowujemy jest nieaktualna, nieprawdziwa lub niekompletna, prosimy o pilny kontakt drogą elektroniczną. Niezwłocznie poprawimy dane lub informacje wymagające modyfikacji.